uw onderneming verkeert in problemen

Zelfs als u uw zaken goed voor elkaar heeft kunt u worden geconfronteerd met teleurstellende resultaten of andere financiële tegenvallers. Er zijn legio zaken die u niet altijd zelf in de hand heeft, een debiteur kan in problemen geraken en zijn rekeningen niet meer betalen, leveranciers kunnen het laten afweten, klanten blijven weg om een reden die u niet of moeilijk kunt beïnvloeden, uw compagnon laat het afweten, e.d. Allemaal redenen waardoor uw onderneming in ernstige financiële problemen kan komen die niet eenvoudig zijn op te lossen. Banken laten u meestal in de steek op het moment dat u het echt moeilijk heeft, crediteuren proberen hun vordering op u te incasseren en de belastingdienst dreigt uw inventaris en misschien zelfs privé-inboedel te verkopen om de belastingschulden te kunnen incasseren.

 

Geen enkele ondernemer vindt het prettig te praten over dit onderwerp. Toch is de realiteit dat velen - al dan niet buiten hun schuld - in financiële problemen geraken, zeker in deze tijden van crisis.

 

bedrijfsreorganisatie of schuldsanering

bedrijfsreorganisatie en schuldsanering Een ingrijpende bedrijfsreorganisatie of schuldsanering kan een oplossing bieden. In de meeste gevallen kan met schuldeisers tot goede afspraken worden gekomen over de aflossing en kwijtschelding van uw schulden. Maar de ervaring leert dat de oplossing altijd net iets eenvoudiger is indien u zich laat begeleiden door een externe deskundige. Wij kunnen een correcte en zo gunstig mogelijke oplossing van de problematiek nastreven zonder dat emotionele invloeden een nadelig effect hebben op de gang van zaken. Voorts kunnen we bezien of herfinanciering een optie is en welke mogelijkheden er voor u zijn.


Uitgangspunt is doorgaans om middels een bedrijfsreorganisatie of schuldsanering een situatie te creëren waarbij u uw onderneming kunt voortzetten en privé zo weinig mogelijk nadelige gevolgen zult ondervinden van de financiële problemen waarin uw onderneming is verwikkeld.


Anders dan vaak gebruikelijk benutten we daarbij geen duistere constructies met vennootschappen, stichtingen, e.d. De oplossing wordt gezocht in overleg met schuldeisers en  (eventueel nieuwe) financiers, dat vormt tevens de basis voor het voortzetten van de relatie met de betrokkenen.

 

Bbz-regeling

Het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz-regeling) is een overheidsregeling waarbij zelfstandigen onder bepaalde voorwaarden een lening en / of uitkering kunnen verkrijgen via de gemeentelijke sociale dienst.

 

In veel gevallen kan middels deze regeling een ondernemer in nood worden geholpen om zijn bedrijf te reorganiseren en voort te zetten. De Bbz-regeling kent diverse mogelijkheden welke afhankelijk zijn van uw specifieke situatie.

 

Verwonderlijk is dat veel ondernemers en hun adviseurs de mogelijkheden die de Bbz-regeling biedt niet kennen.


Een succesvolle aanvraagprocedure is een omvangrijk proces, omdat er veel gegevens dienen te worden aangeleverd waaruit onder meer de levensvatbaarheid van uw onderneming dient te blijken. Een toetsing (meestal door IMK) vormt onderdeel van de aanvraagprocedure. Omdat veel ondernemers en hun adviseurs hier niet juist mee omgaan, worden (te) veel verzoeken afgewezen.

 

Ons team kent de “ins en outs” van de Bbz-regeling. We kunnen u al vlot aangeven of u kans van slagen heeft bij het indienen van een aanvraag en u vervolgens tijdens het gehele traject begeleiden.
In een deel van de aanvraagprocedures wordt tevens een tegemoetkoming in de reorganisatiekosten toegekend, waardoor onze begeleiding u uiteindelijk niets of een gering bedrag kost.

 

Meer info? Een eerste gesprek is gratis!

 

tegenvallende bedrijfsresultaten, bedrijfsdoorlichting

Misschien is uw onderneming (nog) wel winstgevend en niet direct in problemen, maar vraagt u zich af of het resultaat zou kunnen worden verbeterd. In sommige gevallen is het bovendien een kwestie van tijd voordat zich daadwerkelijk problemen voordoen.


De ervaring leert dat veruit de meeste ondernemers vroeg of laat een bepaalde tunnelvisie vormen. Er is geen oog meer voor de mogelijkheden die er voor uw onderneming bestaan. Veel te vaak wordt uitgegaan van uw ondernemingssituatie op dit moment, en dus ook van de beperkingen die uw onderneming op dit moment misschien heeft.


Door middel van een bedrijfsdoorlichting kunnen we u helpen uw blik – veelal nog tijdig – te verruimen en u wijzen op de alternatieven die er zijn voor uw onderneming. We kunnen u vervolgens begeleiden bij het doorvoeren van noodzakelijke maatregelen teneinde uw resultaten te optimaliseren.


De vergoeding voor onze begeleiding bij een wijzigingstraject kan deels resultaatafhankelijk worden vastgesteld, de kosten wegen dus normaliter ruimschoots op tegen de baten.


Soms is één gesprek, onderbouwd met heldere berekeningen, al voldoende. Neem actie voor het te laat is!