AWBZ-bijdrage en vermogensbescherming

Eigen bijdrage bij opname in een zorginstelling of bij afname zorgdiensten thuis

awbz bijdrage en vermogensbeschermingSinds enkele jaren dient bij opname in een zorginstelling of bij afname van zorgdiensten thuis (thans uitgevoerd door de gemeente op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning) een eigen bijdrage te worden betaald. Deze eigen bijdrage kan, afhankelijk van de situatie, fors oplopen; zodanig zelfs, dat niet zelden sprake is van het gedwongen interen op het bijeen gespaarde vermogen. Vooral de eigen bijdragen welke thans van toepassing zijn bij opname in een zorginstelling (de zogenaamde zorg met verblijf) kunnen een zodanige aanslag op het inkomen vormen, dat noodgedwongen moet worden teruggevallen op het eigen vermogen.

 

Forse eigen bijdragen van toepassing

Bij opname in een zorginstelling zijn voor de eigenbijdrageregeling voor de AWBZ twee bijdragen te onderscheiden, de zogenaamde lage- en hoge eigen bijdrage. Welke bijdrage van toepassing is, is afhankelijk van een aantal factoren in uw persoonlijke situatie. De lage eigen bijdrage bedraagt momenteel € 159 per maand, de hoge eigen bijdrage kan oplopen tot € 2.285 per maand (in 2015), oftewel meer dan € 27.000 per jaar!
De regelgeving op dit gebied staat doorlopend ter discussie; gezien de huidige trend van steeds meer en hogere eigen bijdragen is een verdere verhoging hiervan op termijn niet uit te sluiten.

 

Wees voorbereid, u kunt belangrijke factoren op de juiste wijze beïnvloeden 

Belangrijk voor de bepaling van de hoogte van de eigen bijdrage is uw inkomen.
Voor de berekening door het CAK van het zogenaamde “bijdrageplichtig inkomen”, dient als basis het inkomen zoals dat door de belastingdienst is vastgesteld. Vervolgens worden een aantal correcties toegepast, waaronder een extra bijtelling van 8% voor uw vermogen in box 3. Hierdoor is tevens de hoogte van uw vermogen een belangrijke factor geworden in de berekening van de eigen bijdrage. Het kan dus van groot belang zijn om uw vermogen – zoals dat van toepassing is voor berekening van de eigen bijdrage voor de AWBZ – te verminderen, dan wel in samenstelling te (laten) wijzigen.
Voorts is het belangrijk om ervoor te zorgen dat de nodige maatregelen kunnen worden getroffen in de situaties dat een opname of verblijf in een zorginstelling aan de orde komt. 

 

Neem tijdig maatregelen

Naast uw inkomen en vermogen zijn andere factoren van belang waarop u in veel gevallen nog invloed kunt uitoefenen, mits u tijdig maatregelen treft!
Bedenk dat, in geval van opname van u of uw partner in een zorginstelling, veel maatregelen kunnen worden geblokkeerd door de kantonrechter. Dit komt zeer regelmatig voor in situaties waarbij de persoon die in een zorginstelling is opgenomen zijn of haar financiële zaken niet meer kan beheren. Indien dan een situatie ontstaat waarbij onderbewindstelling van toepassing is, blokkeert de kantonrechter in bijna alle situaties de nodige maatregelen om de eigen bijdrage te verminderen.
Neem dus tijdig maatregelen en wacht niet tot het probleem zich aan dient! Bedenk dat soms ook na een – altijd onverwacht - (auto)ongeluk het probleem niet meer is op te lossen, veel situaties zijn beslist niet te voorzien. Maar u kunt extra financieel leed vaak wel voorkomen door tijdig te handelen.

 

Maatwerk

Het optimaliseren van de situatie, zodanig dat u te allen tijde de nodige maatregelen kunt (laten) treffen, is maatwerk. Dit is niet een zaak van een enkele maatregel met betrekking tot uw inkomen of vermogen, maar heeft tevens betrekking op onder meer een goed geformuleerd (levens)testament, een schenkingsplan of – ingeval van een ondernemer – een goed vastgelegd plan met betrekking tot voortzetting of overdracht van uw onderneming waarin de nodige machtigingen zijn vastgelegd.
U lost het probleem niet op met de “deskundigen” die op iedere verjaardag iets roepen wat later onvolledig, overbodig of zelfs volkomen fout blijkt te zijn.

Een gedegen pakket van maatregelen is altijd afgestemd op uw specifieke situatie en altijd maatwerk. Dat is een zaak voor een specialist die zowel van de fiscale wetgeving als ook van de civielrechtelijke mogelijkheden op de hoogte is. Ons lidmaatschap van het Register Belastingadviseurs alsmede van het Register Estate Planners is uw waarborg voor de nodige kennis en ervaring.

 

Snel en goed geregeld

Geïnteresseerd in een deskundige beoordeling van uw situatie?
Bel ons voor een vrijblijvend gesprek met betrekking tot het minimaliseren van een eventuele eigen bijdrage voor de AWBZ. Wij kunnen u normaliter binnen een week een helder advies verstrekken met duidelijke actiepunten die u zou dienen uit te voeren om uw vermogen zo goed mogelijk te beschermen tegen interen als gevolg van hoge eigen bijdragen.
Desgewenst begeleiden we u tevens bij de uitvoering van deze actiepunten.

De kosten van een duidelijk maatwerkadvies met actiepunten verdient u – in het onaangename geval dat opname in een zorginstelling aan de orde is – wellicht binnen 1 maand terug!